Estevehuayi 2013 Video

Source: Date: 2020-12-19 10:18:32 Click rate: 2154
 

Contact USmore

Esteve Huayi Pharmaceutical Co.,Ltd.

Tel : +86 575 89105000(operator)
Fax : +86 575 88225266
Email : ehp@estevehuayi.com
Website : www.estevehuayi.com
Add : Linhai Rd. 30, Shaoxing Paojiang Industrial Zone,Shaoxing, 312071 Zhejiang, China

SALES :

Tel : +86 575 89105808
Fax : +86 575 88225266
Email : chxu@estevehuayi.com


PURCHASING :

Tel : +86 575 88225268
Fax : +86 575 88225266
Email : purchase@estevehuayi.com


HR :

Tel : +86 575 89105258
Email : hr@estevehuayi.com